Detaljplan för Norra delen av Jonsbolsparken

Detaljplan för norra delen av Jonsbolsparken, Hammarö kommun, granskningshandling 2019-07-31, finns utställt för granskning 2019-08-15 till 2019-09-08. Planen har under våren 2019 varit föremål för samråd (PBL 2010:900) och inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Planens syfte är att ändra markanvändingen från parkmark till (B)- bostäder för fastigheterna Jonsbol 1:209 och Jonsbol 1:192. Kommunen tecknade ett nyttjanderättsavtal 2003 med blivande fastighetsägare av fastigheten Jonsbol 1:209, om att fastighetsägaren hade rätt att nyttja delar, ca 350 kvm, av den kommunala parkmarken, dåvarande Nolgård 1:33. Fastighetsägaren av Jonsbol 1:209 fick även bygglov beviljat för sitt garage där nyttjanderätten om 350 kvm räknades med som tomtyta. Garaget placerades därmed på den norra sidan av huset. Garagets placering medförde och medför, att fastighetsägaren, för att kunna nyttja garaget som parkering, måste använda kommunens parkmark som garageinfart. 

Ett nyttjanderättsavtal som gäller allmän platsmark är ett ogiltigt avtal då allmän platsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. Eftersom kommunen en gång i tiden skrivit ett ogiltigt nyttjanderättsavtal, samt beviljat bygglov för ett garage som bara kan användas om man har tillgång till den kommunala parkmarken, tar kommunen nu fram en ny detaljplan som medger att marken kan säljas eller i annan form upplåtas till fastighetsägaren av Jonsbol 1:209, så att de kan fortsätta nyttja marken som garageinfart.

Även del av fastigheten Jonsbol 1:192 planläggs som (B)- bostäder, då fastighetsägaren idag annekterar kommunal mark, och fastighetsägaren kan därmed väja att köpa till marken som annekteras.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett
standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:
• Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
• Biblioteket i Skoghall

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall
eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Hanna Andesh på tel. 054-51 54 57.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2019-08-16