Detaljplan för Fiskrökeriet

Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, granskningshandling 2019-05-23, finns utställt för granskning 2019-06-14 till 2019-08-12.

Planens syfte är att Lillängshamnens fiskrökeri ska kunna uppföra ytterligare bebyggelse på den mark de arrenderar. De vill också ha planstöd för befintlig verksamhet samt få möjlighet till servering. Detta uppnås genom en utökning av byggrätten samt att befintlig markanvändning, handel (H), ändras till verksamheter (Z) och centrum (C). Användningarna verksamheter och centrum preciseras till hamnrelaterade verksamheter respektive hamnrelaterade centrumverksamheter. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Under granskningstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

  • Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
  • Biblioteket i Skoghall

Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Anna Lindstedt på tel. 054-51 52 36. 

Sidan uppdaterad: 2019-06-13