Detaljplan för Skansviken Västra

Detaljplan för Skansviken Västra, samrådshandling 2018-03-27, har utställts för samråd 2018-04-25 till 2018-05-15. Detaljplaneprocessen avvaktar en pågående vägplan för Rudsvägen som är huvudförbindelse mellan planområdet och övriga delar av ön.

Planområdet ligger vid korsning Rud/Skansviken på östra Hammarö cirka sju kilometer från centrala Skoghall. Området är utpekat för detaljplanläggning i den fördjupade översiktsplanen för Rud. Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av nio enbostadshus.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2019-04-26