Detaljplan för Lövnäs förskola

Detaljplan för Lövnäs förskola, antagandehandling 2019-07-31, förväntas antas av kommunfullmäktige 2019-09-02. Förslag till detaljplan Lövnäs förskola, upprättad 2018-11-20 har varit tillgängligt för granskning under tiden 2019-03-15 tom 2019-04-07 Planen har under hösten 2018 varit föremål för samråd (PBL 2010:900). Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen. Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, norr om Lövnäsleden vid korsningen Lövnäsleden/Lövnäsvägen.

Planen är förenlig med gällande översiktsplan och kommer att upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:
• Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
• Biblioteket i Skoghall

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen i kommunhuset kl 17.30 måndagen 3 december.

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Anna Åhs på tel. 054-51 52 48.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2019-08-27