Detaljplan för ny skola, Hammar

Detaljplan för ny skola, Hammar har antagits av kommunfullmäktige 2019-01-28. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2019-02-01. Hammarö kommuns beslut om att anta detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen där planen ligger för prövning.

Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, mellan bostadsområdena Hammar och Anneberg, söder om Lövnäsleden. Planens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut för närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90.

Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Anna Åhs på tel. 054-51 52 48. 

Sidan uppdaterad: 2019-09-20