Detaljplan för Götetorps skola

Detaljplan för Götetorps skola, granskningshandling 2018-09-19, finns utställt för granskning 2018-10-04 till 2018-10-25. Observera att inför granskningen har detaljplan för Götetorps skola och förskola delats i två delar - den norra delen för skolan, och den södra delen för förskolan. De två planerna kommer fortsättningsvis att beslutas i separata ärenden. Denna granskning gäller enbart delen för skolan.

Den nya planen ska möjliggöra utvidgning av Götetorps skolområde intill fastighet Götetorp 3:47 med en ny markanvändning för skola och tillhörande idrottshall; Planen möjliggör också en ny villatomt i storlek runt 3000 kvm i anslutning till befintliga tomter i öster. Tomten kommer tilldelas via kommunens tomtkö.

Planen är av betydande intresse för allmänheten och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Under granskningstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

  • Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
  • Biblioteket i Skoghall

 

Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Sidan uppdaterad: 2018-10-15