Detaljplan för Götetorps skola

Detaljplan för Götetorps skola har antagits av kommunfullmäktige 2019-01-28. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2019-02-01. Hammarö kommuns beslut om att anta detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen där planen ligger för prövning.

Den nya planen ska möjliggöra utvidgning av Götetorps skolområde intill fastighet Götetorp 3:47 med en ny markanvändning för skola och tillhörande idrottshall; Planen möjliggör också en ny villatomt i storlek runt 3000 kvm i anslutning till befintliga tomter i öster. Tomten kommer tilldelas via kommunens tomtkö.

Planen är av betydande intresse för allmänheten och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Sidan uppdaterad: 2019-02-25