Detaljplan för Götetorps förskola

Detaljplan för Götetorps förskola, granskningshandling 2018-10-03, finns utställt för granskning 2018-10-22 till 2018-11-12. Observera att inför granskningen har detaljplan för Götetorps skola och förskola delats i två delar - den norra delen för skolan, och den södra delen för förskolan. De två planerna kommer fortsättningsvis att beslutas i separata ärenden. Denna granskning gäller enbart delen för förskolan.

Denna detaljplan möjliggör att en del av Götetorp 3:1 kan bebyggas med en förskola, och två andra delar inom fastigheten bevaras som park och skolskog.

Planen är av betydande intresse för allmänheten och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Under granskningstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

  • Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
  • Biblioteket i Skoghall

 

Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Sidan uppdaterad: 2018-10-31