Detaljplan för Götetorps förskola

Detaljplan för Götetorps förskola avslogs av kommunfullmäktige 2019-01-28. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2019-02-01.

Denna detaljplan möjliggör att en del av Götetorp 3:1 kan bebyggas med en förskola, och två andra delar inom fastigheten bevaras som park och skolskog.

Planen är av betydande intresse för allmänheten och upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900.

Sidan uppdaterad: 2019-02-25