Detaljplan för Bärstad-Smörsoppsvägen

Detaljplan för Bärstad Smörsoppsvägen, granskningshandling 2018-09-28, finns utställt för granskning 2018-10-22 till 2018-11-12. Planen har under sommaren 2018 varit föremål för samråd (PBL 2010:900) och inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Syftet med planen är att möjliggöra för befintliga bostadsfastigheter norr om Smörsoppsvägen att tillgodogöra sig ytterligare mark (i huvudsak mot norr) för bostadsändamål. Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Under granskningstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:
• Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
• Biblioteket i Skoghall

Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Anna Åhs på tel. 054-51 52 48.

Sidan uppdaterad: 2018-10-19