Detaljplan för Sundholmen Västra

Detaljplan för Sundholmen Västra (Tidigare kallad: Detaljplan för del av Sundholmen, Del av Östra Tye 1:27 och 1:76) har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2018-11-01. Hammarö kommuns beslut om att anta detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen upphävde sen kommunens antagandebeslut. Hammarö kommun har överklagat Länsstyrelsens beslut till regeringsrätten där planen ligger för prövning.

Planens syfte är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål omfattande sju tomter för enbostadshus. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900. Under 2017 har planen varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Wenxuan Zhang på tel. 054-51 50 90.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2019-02-25