Kommunalt vatten och avlopp

I en kommun är det inte möjligt att erbjuda kommunalt vatten och avlopp för alla fastigheter som ligger inom dess gränser. Kommunen fattar därför beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde. Inom det området är kommunen skyldig att ordna med vatten och avlopp. Fastighetsägare är i sin tur avgiftsskyldiga för de vatten- och avloppstjänster som ingår i området där fastigheten ligger. De som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet bildar tillsammans ett VA-kollektiv.

Området kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Inom Hammarö kommun skiljer sig områdena åt i fråga om tjänst för avledande av dagvatten (regn- och ytvatten). Inom tätbebyggda områden ingår det bortledande av dagvatten, medan man på landsbygden brukar lösa det med lokalt omhändertagande på den egna tomten.

Kommunen utvidgar verksamhetsområdet kontinuerligt, ofta i den riktning där man genom samråd med planavdelning och miljö- och byggförvaltningen, planerar att låta kommunen växa.

Verksamheten med kommunal vattenförsörjning och rening av avloppsvatten finansieras inte med skattepengar utan kostnaderna ska bära sig själva genom avgifter för de tjänster som nyttjas. De fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet ingår i det så kallade VA-kollektivet där avgifterna ska täcka alla kostnader för exempelvis ledningsnät, reningsverk, investeringar samt kundfakturering. Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs till självkostnadspris och ska uppvisa ett nollresultat, vilket innebär att den heller inte får gå med vinst.

Avgifterna består av en anläggningsavgift och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar när de tar del av förbindelsepunktens läge. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för framdragning av ledningar samt färdigställande av förbindelsepunkt. Brukningsavgifterna består av både fasta avgifter och rörliga avgifter baserade på vattenförbrukning. Avgifterna ska täcka kostnaden för distribution av dricksvatten, bortledande av spillvatten samt driften av reningsverken. Även vattenmätare, uppsättning och byte av dessa samt fakturering ingår i avgifterna. Man behöver även underhålla ledningsnätet kontinuerligt så att man minimerar avbrott i distributionen.

De fasta delarna av brukningsavgiften gäller även innan man är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät. De består av en lägenhetsavgift (för varje bostadsenhet) samt en fast avgift. För ett vanligt hushåll är dessa ca 300 kr/månad eller 3500 kr/år. När man sedan ansluter sig ska man installera en vattenmätare och därefter börjar man även betala den rörliga avgiften, som baseras på hur mycket vatten man förbrukar.

Vattenmätare beställer du genom att ringa till kontaktcenter på nummer 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2019-06-28 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar