Anmälningspliktiga lokaler

IMG_5052.JPG

Enligt miljöbalken ska man anmäla till miljö- och byggnadsnämnden om man tänker driva eller arrangera någon av följande verksamheter: 

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

  2. Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.

  3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.


En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts om inte tillsynsmyndigheten medgett något annat.

Prövningsavgift
För handläggningen av anmälan, tas en handläggningsavgift ut.

Avgiften innefattar förvaltningens sammanlagda arbete med anmälan om ny eller ändrad verksamhet eller annan åtgärd.
Prövningsavgiften debiteras normalt i samband med beslut/svar på inlämnad anmälan.

Årlig tillsynsavgift
Vid tillsyn av verksamheter/anläggningar kan en timavgift alternativt en fast årlig avgift tas ut. 
Vilket som blir aktuellt för just din verksamhet, beror på vilken typ av verksamhet du har och bestäms efter en riskbedömning, som görs i anslutning till din anmälan.

Miljösanktionsavgift
Om man påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden, ska en miljösanktionsavgift betalas.

Avgiften tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften är 3 000 kronor och tillfaller staten.  

Sidan uppdaterad: 2020-07-07