Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän eller kommunal. Väghållaren är den som är ansvarig för den enskilda vägen och utgörs i de flesta fall av en vägsamfällighet, men kan också vara en eller ett fåtal markägare. 

Hammarö kommun beslutade 2009 att ansvara för drift och underhåll på fyra utpekade enskilda vägar där vi inte är väghållare. Dessa är vägarna till Fiskvik, Räggårdsviken, Skage fyr och Hult då de alla har ett kommunalt allmänintresse. Utöver dessa sköter Hammarö kommun endast drift och underhåll på de vägar där vi är väghållare.

Väghållaren har möjlighet att ansöka om ett kommunalt bidrag med 2,50 kr/m väg.

För att kunna få bidrag från kommunen gäller följande:

  • Det måste finnas en aktiv samfällighetsförening som hanterar vägunderhållet. Vägsamfälligheten ska redovisa en styrelse, alternativt ska representant för vägsamfälligheten styrka att denne agerar på vägsamfällighetens uppdrag. Kontaktuppgifter till styrelsen/representant ska redovisas.
  • Vägen måste vara tillgänglig för allmänheten. Man får alltså inte stänga av den med till exempel en bom.
  • Samfälligheten måste ansöka om bidrag hos kommunen varje år. Ansökan skickas in under det kalenderår som man söker bidrag för.

 

I ansökan vill vi varje år ha följande information:

  • Namn på vägsamfälligheten.
  • Namn och adress till kontaktperson.
  • Aktuell väglängd som bidrag söks för.
  • Bankgiro eller plusgiro för inbetalning. Vi ser helst att det finns ett bank- eller plusgiro, men bankkonto kan fungera för mindre föreningar. Styrelsen måste då intygat att detta är okej.
  • Vi vill ha ett protokoll eller annat dokument som bekräftar att kontaktpersonen har befogenhet att agera på samfällighetens vägnar. Detta behöver bara skickas in när kontaktpersoner byts.

 

Kontaktcenter tar emot din ansökan

Ett fåtal av de enskilda vägarna är också berättigade till statsbidrag och då handlar det i första hand om längre vägar med fastboende. Kriterier för att ansöka om statsbidrag finns hos Trafikverket. Eftersom Hammarö kommun sköter om vinterväghållning för alla vägar fakturerar kommunen samfällighetsföreningar med statsbidrag ett belopp som motsvarar statsbidraget för vinterväghållning. 

Sidan uppdaterad: 2020-02-13 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar